Statystyki zachorowalności na choroby układu oddechowego w powiecie Ostródzkim

Aktualizacja: 30 czerwca 2015

Według analizy danych statystycznych z PZOZ w Ostródzie S.A w 2012 roku wystąpiło 200 przypadków hospitalizacji w zakresie przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, 33 przypadki chorób powiązanych z oskrzelami tj. choroby układu oddechowego skorelowanego z paleniem tytoniu stwierdzonym w wywiadzie, bardzo wysoka liczba hospitalizacji z powodu nowotworu złośliwego oskrzela i płuca – 43. Ogółem 562 hospitalizacje z powodu chorób układu oddechowego i nowotwory w tym obrębie na 546 hospitalizacji na tym oddziale co daje 6,96 %.

Według  statystyk, powiat ostródzki jest obszarem najbardziej zagrożonym umieralnością z powodu chorób związanych z paleniem tytoniu, które obejmują głównie choroby układu oddechowego oraz nowotwory. W skali kraju, powiat ostródzki zajmuje  374 miejsce (Tab. 1), co stanowi podstawę i uzasadnienie ku podjęciu stosownych działań w tym zakresie.

 

Wykres 1.  Standaryzowany współczynnik umieralności (SMR ) w powiecie ostródzkim  w podziale na obszary problemowe

Zgodnie z danymi przedstawionymi na powyższym wykresie, najwyższą kategorią interwencji w powiecie ostródzkim należy objąć osoby narażone na choroby związane z układem oddechowym. Choroby układu oddechowego są również obszarem problemowym dla całego województwa warmińsko – mazurskiego.

Projekt finansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz budżetu państwa
w ramach Programu PL13 "Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu"