Informacje o projekcie

Aktualizacja: 30 czerwca 2015

Cel główny projektu:

Zapobieganie zachorowalności i umieralności na choroby układu oddechowego związane z paleniem tytoniu poprzez zwiększenie wczesnej ich wykrywalności i poprawę świadomości w zakresie szkodliwości palenia tytoniu na obszarze Powiatu Ostródzkiego.

Cel programu zostanie osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych:

 • Poprawa świadomości w grupie min.1500 mieszkańców Powiatu Ostródzkiego w zakresie szkodliwości palenia oraz metod zapobiegania i leczenia uzależnienia od tytoniu, w tym upowszechnienie wiedzy o POChP, czynnikach jej ryzyka oraz zdrowotnych i społecznych skutkach choroby poprzez organizację 2 konferencji, szkolenie 30 pielęgniarek, warsztaty motywacyjne i turnusy terapeutyczne dla 150 uczestników programu oraz akcje promocyjne w prasie, radiu i telewizji lokalnej.
 • Wczesne wykrywanie POChp i innych chorób odtytoniowych wśród 1500 osób oraz poprawa dostępności do specjalistycznego leczenia uzależnienia od tytoniu i chorób płuc poprzez przeprowadzenie 9500 szt. badań diagnostycznych i 1500 konsultacji lekarskich,
 • Poprawa skuteczności leczenia chorób odtytoniowych, w szczególności chorób układu oddechowego u pacjentów uzależnionych od tytoniu poprzez wykonanie 200 szczepień przeciw pneumokokom u osób dorosłych.
 • Zachęcanie uczestników projektu i zwiększanie ich motywacji do rezygnacji z nałogu poprzez udział 100 osób w turnusie antynikotynowym,
 • Ograniczenie liczby tzw. biernych palaczy poprzez zwiększenie świadomości na temat skutków palenia w grupie docelowej projektu i z uwagi na rozpowszechnienie tematu wśród personelu medycznego, na stronie internetowej projektu oraz mediach wśród całej społeczności lokalnej Powiatu Ostródzkiego.
 • Przeszkolenie 30 pielęgniarek w zakresie leczenia zespołu uzależnień od tytoniu
 • Przeszkolenie 50 uczestników projektu w zakresie negatywnych skutków palenia papierosów i propagowania zdrowego stylu życia.

Grupa docelowa:

1500 osób obojga płci w wieku 35-65 lat, które wykazują się czynnym nałogiem tytoniowym i nie posiadają zdiagnozowanej choroby układu oddechowego oraz są zameldowane na terenie Powiatu Ostródzkiego.

Tryb zapraszania:

 • Zaproszenie do uczestnictwa w Programie umieszczone zostanie na stronie www.powiat.ostroda.pl,  a także stronie internetowej projektu,
 • Plakaty i ulotki informujące o Programie rozpowszechnione zostaną w miejscach użyteczności publicznej m.in. w jednostkach prowadzących działalność leczniczą, aptekach, tablicach informacyjnych, podległych powiatowi,
 • Ogłoszenia parafialne,
 • Audycje radiowe oraz telewizyjne w lokalnych środkach masowego przekazu,
 • Publikacje prasowe dotyczące Programu,
 • Konferencja otwierająca projekt.

O uczestnictwie w programie decyduje kolejność zgłoszeń, będzie prowadzona baza i ankietyzacja uczestników programu.

Badania profilaktyczne:

W ramach Programu przewiduje się przeprowadzenie III etapów badań:

 • W I etapie weźmie udział 1500 osób, dla których zostaną wykonane : badania morfologiczne, mikrobiologiczne, CRP, OB, spirometria, a także RTG płuc,
 • W II etapie spośród 1500 osób lekarze wyłaniają grupę 500 osób u których wskazane jest pogłębienie diagnostyki o tomografię komputerową klatki piersiowej,
 • W III etapie spośród 1500 osób, lekarze wyłaniają grupę 200 osób u których wskazane jest szczepienie przeciw pneumokokom.

Terapia antynikotynowa:

 • 7 dniowe turnusy psychologiczne z terapią antynikotynową dla 100 osób, które zostaną wybrane przez lekarza podczas konsultacji,
 • Terapia stacjonarna – warsztaty motywacyjne pn. „Dziękuję, nie palę!” dla 50 osób wykazujących się motywacją do skończenia z nałogiem nikotynowym,

W celu zwiększenia motywacji i zachęcenia potencjalnych uczestników do udziału w projekcie przewidziano organizację turnusu psychologiczno-antynikotynowego dla 100 osób biorących udział w projekcie, które zostaną wybrane przez lekarza podczas konsultacji. W ramach turnusu, każdy uczestnik będzie miał zapewniony nocleg z wyżywieniem, całodobową pomoc medyczną, badanie lekarskie, ćwiczenia krążeniowo-oddechowe, korzystanie z basenu rehabilitacyjnego, inhalacje oraz psychoterapię, spotkania grupowe, polisę ubezpieczeniową, opiekę psychologa i In. Turnus trwa 7 dni.

Zaplanowano także stacjonarną formę terapii-warsztaty motywacyjne pn. „Dziękuję, nie palę!” przeprowadzone przez personel medyczny o odpowiednich kwalifikacjach. Wnioskodawca planuje przeprowadzenie 10 godzinnych motywujących zajęć warsztatowych z profilaktyki antynikotynowej dla 50 osób, które wyrażą chęć udziału i przeszły badania profilaktyczne w programie.

Planowana liczba badań profilaktycznych:

 • wykonanie 200 szczepień przeciw pneumokokom
 • przeprowadzenie 9500 szt. badań diagnostycznych,
 • udzielenie 1500 konsultacji medycznych,

Okres realizacji projektu: marzec.2015 – kwiecień 2016.

Beneficjenci projektu: mieszkańcy Powiatu Ostródzkiego.

Wartość projektu: 1 273 161,00 PLN

Pozyskane dofinansowanie: 100% wartości projektu

Projekt finansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz budżetu państwa
w ramach Programu PL13 "Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu"