Informacje o programie

Aktualizacja: 30 czerwca 2015

Podstawą realizacji Projektu jest Program operacyjny PL 13 ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu, realizowany w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009 – 2014.  Program ten jest programem partnerskim z darczyńcami, realizowanym we współpracy z Norweskim Dyrektoriatem do Spraw Zdrowia. Składa się on z tzw. Projektu predefiniowanego oraz z projektów pilotażowych polegających na realizacji konkretnych działań w zakresie zdrowia publicznego na poziomie lokalnym – w wybranych powiatach.

Ogólnym celem Programu operacyjnego PL 13 jest przyczynienie się do poprawy stanu zdrowia polskiego społeczeństwa poprzez ograniczenie nierówności w zdrowiu wywołanych czynnikami społecznymi. Wpisuje się zatem w realizację pierwszego z głównych celów Norweskiego Mechanizmu Finansowego, którym jest ograniczenie ekonomicznych i społecznych nierówności w Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Równocześnie poprzez partnerstwo między polskim Ministerstwem Zdrowia i Norweskim Dyrektoriatem ds. Zdrowia realizowany będzie drugi główny cel Norweskiego Mechanizmu Finansowego, tj. zacieśnienie stosunków dwustronnych między Norwegią a Polską.

W Polsce, podobnie jak w większości krajów europejskich, wydłużaniu się średniej długości życia towarzyszy zjawisko utrzymywania się a nawet zwiększania nierówności w zdrowiu powodowanych przez czynniki społeczne. Nierówności w zdrowiu mają charakter liniowy, a nie skokowy. Oznacza to, że występują one nie tylko pomiędzy najbogatszymi i najbiedniejszymi oraz najbardziej i najmniej wykształconymi, ale także w przypadku bardziej i mniej bogatych, bardziej i mniej wykształconych. Nierówności te są wywołane wieloma czynnikami występującymi w skali makro i mikrospołecznej.

Z prowadzonych w Polsce analiz wynika, że różnice w przewidywanej przeciętnej długości życia pomiędzy różnymi grupami społecznymi dochodzą do 12-16 lat. Różnice tego rodzaju występują także między populacjami różnych jednostek terytorialnych kraju (województw, powiatów, gmin), pomiędzy dużymi miastami (np. Warszawą i Łodzią) a także w obrębie poszczególnych miast (np. pomiędzy poszczególnymi dzielnicami Warszawy).

Zdaniem wielu ekspertów utrzymywanie się tego rodzaju nierówności nie powinno być akceptowane, dlatego w ostatnim okresie Światowa Organizacja Zdrowia, Unia Europejska, a także wiele krajów podejmuje działania mające na celu przeciwdziałanie nierównościom w zdrowiu.

Analiza społecznych nierówności w zdrowiu w Polsce wskazuje na potrzebę stworzenia w tym zakresie całościowej strategii, obejmującej opracowanie narzędzi oraz dokumentów strategicznych zawierających zalecenia na przyszłość. Wdrożenie Projektu predefiniowanego, stanowiące odpowiedź na to zapotrzebowanie, przyczyni się do poprawy organizacji i funkcjonowania zdrowia publicznego w Polsce.

Projekt finansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz budżetu państwa
w ramach Programu PL13 "Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu"